Счетоводна къща

Услуги

Счетоводни услуги

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
 • Текущо счетоводно отчитане съгласно НСС, МСС;
 • Изготвяне на амортизационен план и амортизационна политика;
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки;
 • Междинно тримесечно, шестмесечно, деветмесечно приключване, изготвяне на Баланс, ОПР, ОСК, ОПП;
 • ДДС декларации;
 • Интрастат декларации;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на статистически формуляри и годишни декларации: Данъчна декларация чл. 50 ЗДДФЛ, Данъчна декларация чл.92 ЗКПО, Данъчна декларация чл. 61 от ЗДМТ/ПАТЕНТ;

 

ТРЗ

 • изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и трудови книжки;
 • граждански договори;
 • изготвяне на ведомости на заплати;
 • попълване на платежни нареждания за месечните осигуровки и подаването им в банкови институции;
 • подаване на декларации обр. 1-обр.6, уведомления по чл. 62 за регистрация на трудови договори;
 • заверка на осигурителен стаж;
 • изготвяне на УП 1, УП 2, УП3 за пенсиониране;
 • подготвяне на документация за Бюрото по Труда;
 • справки и отчети за НОИ, включително болнични листове;
 • служебни бележки; декларации; удостоверения;

 

Други услуги

 • текущи  консултации;
 • посещения на място в офис;
 • изготвяне на статистически тримесечни отчети;
 • представителство и защита пред органите на НАП и НОИ;
 • обрабатка на данните със счетоводен  продукт, позволяващ потребителски справки под Microsoft Excel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • съставяне на документи пред банкови институции във връзка с банкови кредити;
 • финансов анализ на дейността на фирмата;
 • регистрация на фирма: Агенция по вписвания, НАП, комисия за защита на личните данни, Инспекция по труда, Трудова медицина;